KIM JESTEŚMY:

Fundacja Dziecko i Rodzina założona została w celu niesienia pomocy dzieciom i młodzieży pozbawionym możliwości wychowywania się we własnych rodzinach. Fundacja niesie również pomoc rodzinom, które przeżywają trudności życiowe w celu zabezpieczenia im możliwości opieki nad własnymi dziećmi.  

JAK POMAGAMY?

· Dzieciom - realizować marzenia o akceptacji i miłości w rodzinie.

· Nastolatkom - przygotować się do samodzielności i realizować życiowe aspiracje oraz cele.

· Rodzinom - zapewnić miłość i podstawową opiekę dzieciom.

· Rodzicom – w staraniach o odzyskanie dzieci umieszczonych w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.

· Pomagamy tworzyć rodziny zastępcze zapewniające miłość i akceptację dzieciom oraz dbające o odbudowywanie relacji dzieci z ich rodzinami.

· Pomagamy rodzinom w rozwoju ich umiejętności, w tym przede wszystkim w budowaniu bezpiecznych, trwałych więzi z dzieckiem.

· Uczymy rodziców, rodziców zastępczych i wychowawców nawiązywania trwałych relacji z dziećmi opartych na akceptacji, empatii i rozumieniu potrzeb dziecka. 

POMAGAMY SPECJALISTOM:

· Przygotowujemy specjalistów do pracy z rodzinami zagrożonymi biedą, problemami społecznymi, zdrowotnymi i odebraniem dzieci.

· Przygotowujemy do pomocy rodzinom w budowaniu trwałych, bezpiecznych relacji z dziećmi.

· Uczymy, jak ważna jest więź w rozwoju dziecka i przygotowaniu do dorosłego życia.

· Pracujemy z gminami i powiatami nad tworzeniem lokalnych usług wzmacniających rodziny

· Pomagamy gminom i powiatom w realizacji programów na rzecz potrzebujących dzieci.

· Doradzamy samorządom i instytucjom rządowym tworzyć nowe rozwiązania korzystne dla dzieci i rodzin. 

WIERZYMY, ŻE:

· Dziecko ma prawo do rodziny.

· Najważniejsza dla prawidłowego rozwoju dziecka jest miłość rodziców lub innej ważnej dla dziecka osoby oparta na akceptacji dziecka, rozumieniu jego potrzeb, empatii oraz przekazywaniu wartości.

· Przygotowanie nastolatków do dorosłego życia to przede wszystkim budowanie zasobów wsparcia czyli relacji z osobami ważnymi dla młodych ludzi.

· Pomoc dziecku nie może być oddzielona od kompleksowej pomocy rodzinom i rodzinom zastępczym.

· Dzieci nie powinny wychowywać się w domach dziecka i innych ośrodkach. W wyjątkowych sytuacjach instytucje powinny zapewniać terapeutyczną pomoc jedynie nastolatkom.

· Niepełnosprawność nie może być powodem oddzielania dzieci od rodzin.

· Trzeba budować sojusz specjalistów, praktyków, firm i osób, dla których ważna jest przyszłość polskich dzieci.